Call Us : 032-261-8210

Grade 8

 Course Outline in Grade 8 

FIRST QUARTER OBJECTIVES

1. Distinguish the characteristics of organisms

2. Know the economic Importance of organism

3. Discuss the theories of evolution.

4. Know how organism obtains energy.

5. Understand how organisms produce energy.

TOPICS

I. Biodiversity

1. Diverse forms of living things

1.1 Classifications of organism

View Video...

1.2 Common viruses and their effects on the host cells

View Video...

2. Potential value of organism

2.1 Economic importance of organism

View Video...

2.2 Ways to conserve economically important organism

II. Evolution

1. Understanding theories of evolution

1.1 Darwin’s theory of evolutions

View Video...

1.2 Lamarck’s theory of evolution

View Video...

2. Indirect evidences for evolution

View Video...

3. Direct evidence of evolution

4. Indirect evidence of shared ancestry

5. Patterns of evolution

5.1 Factors that affect the patterns of evolution

5.2 Effects of technologies on the evolution of organism

III. Life Energy

1. Understanding how organism obtain energy

1.1 Cell parts involved in obtaining energy

View Video...

1.2 Locations and functions of chlorophyll pigments

1.3 Requirements of photosynthesis

View Video...

1.4 Light and Dark reactions in photosynthesis

View Video...

1.5 Role of green plants as energy supplier to an ecosystem

1.6 Scientific explanations behind farming practices

2. Understanding how organism produce energy

2.1 Cell part involved in producing energy

2.2 Requirements of cellular respiration

2.3 The interdependence of living thing

FIRST QUARTER OBJECTIVES

 

TOPICS

I. SYSTEM OF LINEAR EQUATIONS AND INEQUALITIES

1. Kinds of Systems of Linear Equations

2. Solving Systems

2.1 Solving Systems of Equations by Graphing

View Video...

2.2 Solving Systems of Equations by Elimination by Addition or Subtraction

View Video...

View Video...

2.3 Solving Systems of Equations by Substitution

View Video...

View Video...

3. Solving Word Problems Involving Systems of Linear Equations

4. Solving Inequalities

View Video...

View Video...

5. Graphing Inequalities on a Line

6. Graphing Linear Inequalities in Two Variables

View Video...

View Video...

7. Graphing Systems of Linear Inequalities

View Video...

View Video...

II. QUADRATIC EQUATIONS

1. Solution of a Quadratic Equations

1.1 Solving of Quadratic Equations by Extracting Square Roots

View Video...

1.2 Solving of Quadratic Equations by Factoring

View Video...

1.3 Solving of Quadratic Equations by Completing the Square

View Video...

1.4 Solving of Quadratic Equations by Using Quadratic Formula

View Video...

2. Solution of Rational Equations Reducible to Quadratic Equations

3. Solving Word Problems Involving Quadratic Equations

UNANG MARKAHAN LAYUNIN

Pangkalahatang Layunin:

Sa pagtatapos ng kursong, ang mga mag-aaral ay inaasahang nagtataglay ng kognitibong kasanayan at kahusayan sa maunawang pagbasa ng iba’t ibang texto gamit ang wasto ang istrukturang gramatikal sa isang akademikong pakikipagtalastasan.

MGA PAKSA

I. GRAMATIKA AT PAGBASA

A. Kalakalan

1. Tekstong informativ

2. Mga salita ayon sa formalidad ng gamit

B. Heyograpiya ng asya

1. Tekstong argumentative (persweysiv)

2. Mga salita ayon sa tindi ng ipinapahayag

C. Turismo at Kabuhayan

1. Tekstong Narativ(Kuwento)

2. Gamit ang mga cohesive devices (anaphora at katapora)

D. Ekonomiya at Edukasyon

1. Gamit ng panandang diskurso

E. Nasyonalismo

1. Gamit ng panandang kohesyong gramatikal

F. Ekonomiya at Globalisasyon

1. Tekstong Deskriptiv (technical)

2. Mga Panandang Leksikal

G. Nasyonalismo at Kalayaan

1. Tekstong narativ

2. Mga panuring ginagamit sa modifikasyon ng pangungusap

II. Florante at Laura

1. Mapanuring pagbasa sa Florante at Laura

III. Aralin sa Pagsulat

1. Malikhaing pagsulat ng Komposisyon (Pagsulat ng balita)

UNANG MARKAHAN LAYUNIN

 

MGA PAKSA

I. Heograpiya sa Asya

A. Katangiang Pisikal ng Asya

View Video...

1. Ang Asya bilang Isang Kontinente

2. Rehiyon at Mga Bansang Asyano

3. Klima at Kalikasan ng Asya

B. Yamang – Tao ng Asya

II. Sinaunang Kabihasnan sa Asya

1. Ebolusyong Bayolohikal ng Tao

View Video...

2. Ebolusyong Kultural ng Tao

View Video...

3. Pandaigdigang Pananaw

3.1 Timog Asya

View Video...

View Video...

3.2 Silangan at Timog-Kanlurang Asya

View Video...

4. Pangyayari sa Pag-unlad ng Sinaunang Kabihasnan

4.1 Ang Mesopotamia

View Video...

4.2 Kabihasnang Indus

View Video...

View Video...

4.3 Kabihasnang Tsino

View Video...

View Video...

Latest Posts

Affiliate