Call Us : 032-261-8210

Grade 6

Course Outline in Grade 6

FIRST QUARTER OBJECTIVES

1. Demonstrate a working knowledge of the circulatory system and its function

2. Discuss how the nervous system works

3. Demonstrate desirable habits to help prevent ailments of the circulatory, nervous and endocrine system

4. Discuss the works of endocrine system

I. The Human Being

1. The Circulatory System

1.1. The Heart

try to commentout here

View Video...

1.2. The Blood

try to commentout here

View Video...

1.3. The Blood Vessels

try to commentout here

View Video...

1.4. Ailments of the Circulatory System

try to commentout here

View Video...

1.5. Keeping the Circulatory System Healthy

try to commentout here

View Video...

try to commentout here

View Video...

2. The Nervous System

2.1 The Central Nervous System

[restrict level=”0″]

[/restrict]

2.2 The Peripheral Nervous System

try to commentout here

View Video...

2.3 Disorders and Ailments of the Nervous System: Desirable Habits to Help Prevent Ailments of the Nervous system

3. Endocrine System

3.1 The Glands and the Hormones

try to commentout here

View Video...

try to commentout here

View Video...

try to commentout here

View Video...

3.2 Diseases Associated with the Endocrine system

FIRST QUARTER OBJECTIVES

1. Nakapagbibigay ng saloobin at damdamin ng mga tagapagsalita sa inihudyat ng tono, bilis, diin, intonasyon,; mga reaksyon; sariling palagay o kuru-kuro, ang pangunahing ideya o kaisipan, layunin ayon sa ibinigay na impormasyon;

2. Nakabubuo ng mga pangungusap ayon sa gamit at kayarian nito, pagbubuod, mga sugnay sa hugnayan at tambalan, mga salitang magkasingkahukugan/magkasalungat at magkasintunog na salita ngunit magkaiba ang kahulugan;

3. Nakapagbabahagi sa kahalagahan ng kalikasan at kapaligiran at ang salaysay na nagpapakita ng sanhi at bunga; at

4. Nakasasagot nang tama sa pormularyong pampaaralan.

1. Saloobin at damdamin ng mga tagapagsalita sa inihuhudyat ng tono, bilis, diin, intonasyon

2. Pagbibigay ng tamang reaksyon sa mga balita/impormasyong napakinggan

3. Pagtukoy ng pangunahing ideya o kaisipan ng mga isyung napakinggan

4. Pagsunod ng mga panuto

5. Pagbigay ng layunin

6. Sariling palagay o kuru-kuro

7. Pangungusap ayon sa gamit at kayarian

8. Mag sugnay sa hugnayan at tambalang pangungusap

9. Salitang magkasingkahulugan/magkasalungat at magkasintunog ngunit magkaiba ang kahulugan

10. Mga pormularyong pampaaralan

11. Maikling buod ng balitang narinig sa radio

12. Paghahambing sa tulong ng isang grap o dayagram

13. Isang salaysay na nagpapakita ng ugnayang sanhi at bunga

14. Pangangalaga sa kalikasan at kapaligiran

FIRST QUARTER OBJECTIVES

I. Health and Appearance

1. Importance of Being Well-groomed

2. Caring for Clothes

II. Family

1. Rights and Duties of Each Member of the Family

2. Taking Care of Younger Brothers and Sisters

3. Home Management

4. Meal Planning

5. Styles of Serving Food

FIRST QUARTER OBJECTIVES

Music

1. Give the origin and meaning of music

2. Analyzes the elements of music found in the song being learned

3. Learns songs with ” cut time ” time signature

4. Draws correct kinds of notes / rests as indicated by their value to complete a rhythmic pattern

5. Creates a misical scale and identifies the singing names and pitch names in G – clef and F – clef

Arts

1. Gives the meaning of Art and its importance

2. Identifies the different kinds of Art

3. Enumerates the mediums of Art

4. Shows examples of the different art elements

5. Learns and makes design to show the principles of art

6. Gives the values emphasized in every activity

Physical Education

1. Executes proper movements through story plays, mimetics o pantomine

2. Gives / shows the importance of being physically fit and having correct posture

3. States some factors that contribute to one ‘s poor posture

4. Identifies the different postural disorders

5. Suggests exercise that can help persons with postural disorder

6. Learns the value of sportmanship , cooperation , dedication , confidence , industry , concern for others and appreciation while doing certain activities

7. Enumerate the components of Physical Fitness

Music

1. Defining Music

2. Kinds of Notes

3. Kinds of Rests

4. Pitch Names in G- clef and F – clef

5. Time Signature

6. Scale

7. Interval

8. Key Signatures

9. Accidentals

Art (Aesthetic Perception)

1. Kinds of Art

2. Subject of Art

3. Different Mediums in Art

4. Art Elements

4.1 Kinds of Lines

4.2 Different Kinds of Shapes

4.3 Classification of Colors

4.4 Kinds of Texture

4.5 Types of Space

4.6 Kinds of Forms

4.7 Size

4.8 Value

5. Principles of Art

5.1 Balance

5.2 Harmony

5.3 Kinds of Rhythm

Physical Education

1. Proper Posture

2. Proper Bearing

3. Postural Disorders

4. Body Conditioning Exercise 1

5. Body Conditioning Exercise 2

6. Physical Fitness Test

7. Circuit Training

UNANG MARKAHANG LAYUNIN

Naipagkakapuri ang mga Mamamayang Pilipino at ang pagiging kabilang ng mga ito sa Bansang Pilipinas.

ANG MAMAMAYANG PILIPINO AT ANG PAGIGING KABILANG NG MGA ITO SA BANSANG PILIPINAS

1. Ang Tao Bilang Mahalagang Elemento ng Estado

a. Ang mga Taong Bumubuo sa Pilipinas

b. Mga Katangian ng Populasyon na makatugon sa pag- unlad ng bansa

c. Mga Salik sa Paglaki ng Populasyon

d. Kahalagahan ng Malulusog at Matatalinong Mamamayan sa Pag-unlad ng Bansa

e. Pagkakaiba ng Populasyon sa Pook Urban at Pook Rural

f. Mga Dahilan at Epekto ng Pandarayuhan

2. Mga Taong Bumubuo ng Bansang Pilipinas

a. Mga Yamang Tao

b. Mga Pagpapahalaga at Paniniwalang Nagbubuklod sa mga Pilipino

c. Pagkakatulad sa Hilig at Paraan ng Pamumuhay ng mga Pilipino

d. Ang Tradisyunal na Pagpapahalaga ng mga Pilipino

FIRST QUARTER OBJECTIVES

1. Read and write numbers through trillion

2. Round off numbers through trillions

3. Write in exponential forms

4. Express in scientific notation

5. Identify the properties of operations

6. Add and subtract whole numbers through trillions with and without regroupings

7. Estimate the sum and difference 8. Multiply and divide whole numbers through 9 digits by 1-4 digits

9. Estimate the product and quotient

10. Solve the given series of operations

I. Number Sense

1. Reading and Writing Numbers

try to commentout here

View Video...

try to commentout here

View Video...

2. Rounding Off Numbers

try to commentout here

View Video...

try to commentout here

View Video...

3. Exponential Notation

try to commentout here

View Video...

4. Scientific Notation

try to commentout here

View Video...

try to commentout here

View Video...

try to commentout here

View Video...

II. Operations with Whole Numbers

1. Properties of Operation

try to commentout here

View Video...

try to commentout here

View Video...

2. Addition and Subtraction of Whole Numbers

try to commentout here

View Video...

try to commentout here

View Video...

3. Estimating Sum and Difference

try to commentout here

View Video...

try to commentout here

View Video...

4. Multiplication and Division of Whole Numbers

5. Estimating Products and Quotient

try to commentout here

View Video...

6. Series of Operations

FIRST QUARTER OBJECTIVES

1. Know the uses & parts of the dictionary.
2. Use of WH- and Yes/No questions.
3. Identify the events of plot of a short story and poems.
4. Develop their listening skills.
5. Change a statement into questions & commands.
6. Make simple sentences.
7. Identity the 3 elements of a short story.
8. Distinguish the tenses.

I. Using the Dictionary

A. Noting Important details
B. Synonyms, Antonyms & Homonyms

II. Stress and Intonation

III. Kinds of Sentence

A. Subject & Verb agreement
B. Subject & Predicate
C. Tenses
D. Independent & Dependent Clause
E. Direct & Indirect Discourse

IV. Elements of a short story

A. Context Clues
B. Mapping the plot

V. Structural Analysis

A. Prefix and Suffix

VI. Asking and answering of WH- and Yes/No questions

VII. Words and Expression used

VIII. Tag Questions

Latest Posts

Affiliate