Call Us : 032-261-8210

Grade 3

Course Outline in First Year High School

FIRST QUARTER OBJECTIVES

1. Explain the important function of the different sense organs
2. Demonstrate how to take care of the different sense organ
3. State the changes as a child grows
4. Give the importance of healthy habits for proper growth and the development of body and mind

I. People 

1. The Sense Organs

1.1 The Eye and Its Parts
1.2 The Ear and Its Parts
1.3 The Nose and Its Parts
1.4 The Tongue and Its Parts
1.5 The Skin and Its Parts

try to commentout here

View Video...

try to commentout here

View Video...

try to commentout here

View Video...

try to commentout here

View Video...

try to commentout here

View Video...

[restrict level=”0″]

[/restrict]

try to commentout here

View Video...

try to commentout here

View Video...

try to commentout here

View Video...

try to commentout here

View Video...

[restrict level=”0″]

[/restrict]

try to commentout here

View Video...

2. Growth and Development of Children

2.1 Physical Change
2.2 Social Change
2.3 Mental Change

3. Factors Affecting One’s Growth and Development

4. Skeletal System
5. Human Muscle
6. Digestive System

try to commentout here

View Video...

try to commentout here

View Video...

try to commentout here

View Video...

UNANG MARKAHAN

 

I. Pakikinig

A. Huni/Tunog

1. Hayop

1.1. maamo o mabangis

try to commentout here

View Video...

try to commentout here

View Video...

2. Sasakyan

2.1 mabilis at mapanganib

try to commentout here

View Video...

try to commentout here

View Video...

B. Pagbibigkas sa Salitang Diptonggo
C. Pagbibigkas sa Salitang Kambal Katinig pananalaysay
D. Pagsasalaysay

1. Kuwento
2. Pahayagan/Balita

try to commentout here

View Video...

try to commentout here

View Video...

try to commentout here

View Video...

E. Sanhi at Bunga
F. Patalastas
G. Pagkakasunod-sunod ng mga Pangyayari sa Kwento

try to commentout here

View Video...

try to commentout here

View Video...

try to commentout here

View Video...

try to commentout here

View Video...

FIRST QUARTER OBJECTIVES

1. Read and write numbers in symbols and in words
2. Give the place value and value of each digit in numbers through hundred thousands
3. Write numbers in expanded form
4. Round off numbers up to the nearest hundred thousand
5. Read and write amounts of money
6. Read and write roman numerals
7. Perform addition with accuracy
8. Analyze word problems involving addition of whole numbers

1. Whole Numbers

1.1 Identifying Cardinal Numbers from 9 001 through 900 000
1.2 Giving the place value of 4 to 6 digit numbers
1.3 Reading and Writing Numbers through 900 000 in Symbols and in Words
1.4 Comparing Numbers
1.5 Numbers in Expanded Form
1.6 Rounding Off Numbers
1.7 Odd and Even Numbers
1.8 Reading and Writing Money in Symbols/Value through P1000
1.9 Comparing Money through P1000
1.10 Roman Numerals

try to commentout here

View Video...

try to commentout here

View Video...

try to commentout here

View Video...

try to commentout here

View Video...

try to commentout here

View Video...

try to commentout here

View Video...

try to commentout here

View Video...

2. Addition

2.1 Adding 4 to 6 digit Number in up to four addends with sums up to 900 000 without Regrouping
2.2 Adding 4 to 6 digit Number in up to four addends with sums up to 900 000 with Regrouping
2.3 Estimating Sums of 3 to 6 digit addends
2.4 Mental Addition
2.5 Solving Word Problems

try to commentout here

View Video...

try to commentout here

View Video...

try to commentout here

View Video...

try to commentout here

View Video...

 

UNANG MARKAHANG LAYUNIN

Naipagmamalaki ang katangiang pisikal ng bansang Pilipinas at ang mga bagay na nagpapakilala sa mga Pilipino.

PAMBANSANG PAGKAKAKILANLAN

1. Ang Pilipinas bilang isang kapuluan

1.1 Tatlong Pangunahing Pulo
1.2 Mga Kapakinabangan ng pagiging isang kapuluan

2. Mga Katangiang Pisikal ng Bansa

2.1 Anyong tubig
2.2 Anyong Lupa

3. Ang Mapa

3.1 Mga Pangunahin at Pangalawang Direksyon
3.2 Mapang Pisikal
3.3 Mapang Pangklima
3.4 Mga Uri ng Klima
3.5 Mga dahilan ng pagkakaiba at pagkakahawig ng mga klima sa Pilipinas
3.6 Mga salik na may kinalaman sa klima

4. Mga Uri ng Hanapbuhay ng mga mamamayan sa Katangiang pisikal ng bansa

4.1 Mga pangunahing hanapbuhay
4.2 Pag- aangkop ng mga tao sa Uri ng kanilang Kapaligiran
4.3 Mga Paraan sa Pag- iingat ng mga Pinagkukunan ng Kabuhayan

5. Mga Katangiang Pisikal ng mga Pilipino

5.1 Ang mga Ninuno ng mga Pilipino
5.2 Mga Katangi – tanging ugali at saloobin
5.3 Mga ugaling natutuhan sa dayuhan
5.4 Mga pangyayari sa kasaysayan ng bansa

 

FIRST QUARTER OBJECTIVES

Music
1. Identify things that produce sound
2. Distinguish different sounds
3. Learns the meaning of rhythm
4. Locates the strong beats and accented beats in a song
5. Learns to conduct a 2/4,3/4, and 4/4 meter signature
6. Identify and draw the different musical notes and rests properly
7. Tell the time value and equivalent note of each rest
8. Identify the different musical signs and symbols and the function of each
9. Draw the musical symbols correctly on their proper places on the staff

Art
1. Define line
2. Identify two major kinds of lines
3. Define shapes, forms and space
4. Differentiate form from space
5. Identify the two kinds of shapes
6. Identify the different colors of the color wheel
7. Identify the primary, secondary and tertiary colors
8. Classify colors as warm or cool colors
9. Define Texture
10. Differentiate tactile from visual

Physical Education
1. Explain and execute the proper way of standing and sitting
2. Give examples of proper way of standing
3. Cite instances where one should always practice proper sitting position
4. Learn and execute the correct body posture in different positions
5. Recognize the importance of physical fitness
6. Identify the different components of physical fitness

Art (ENJOYING MUSIC)

1. Rhythm

1.1 Sounds
1.2 Musical Signs and Symbols

*Staff
*G- clef or treble clef
*F-clef or bass clef
*Bar Line
*Measure
*Double Bar Lines
*Time Signatures
*Flat
*Natural Sign
*Fermata
*Kinds of Notes
*Kinds of Rests

1.3 Beats and Accent

Art

ART ELEMENTS

1. Lines

1.1 Basic Kinds of Lines
1.2 Kinds of Straight Lines
1.3 Kinds of Curved Lines
1.4 Op Art\Optical Art

2. Shapes, Forms and Space

2.1 Kinds of Space
2.2 Kinds of Shapes
2.3 Identifying Shapes
2.4 Recognizing Shapes
2.5 Shapes and Designs

3. Colors

3.1 Color
3.2 Pigments
3.3 Color Wheel
3.4 Primary Colors
3.5 Secondary Colors
3.6 Tertiary Colors
3.7 Two Dimensional
3.8 Properties of Colors
3.9 Color Scheme

4. Texture

4.1 Kinds of Texture
4.2 Tactile Texture
4.3 Visual Texture
4.4 Surface Texture

Physical Education (BASIC NATURALMOVEMENTS)

1 .Standing Position

1.1 Proper way of Standing
1.2 Standing in a Line
1.3 Standing for the National Anthem

2. Sitting Position

2.1 Proper Way of Sitting
2.2 Sitting on a Chair
2.3 Sitting on the Floor
2.4 Etiquette in Sitting

3. Physical Fitness

3.1 Good Posture
3.2 Posture in Different Positions
3.3 Physical Fitness Test
3.4 Physical Fitness Exercise

Latest Posts

Affiliate