Call Us : 032-261-8210

Grade 10

Course Outline in Grade 10

FIRST QUARTER OBJECTIVES

 

TOPICS

I. QUADRATIC FUNCTIONS

1. Quadratic Functions

1.1 Quadratic Functions in Non- Standard form

1.2 Quadratic Functions in Standard Form

2. The Vertex, Axis of Symmetry, y – intercept and the Opening of the Graph

3. Graphing a Quadratic Function

3.1 The Graph of y = ax^2>

3.2 The Graph of y = ax^2 + k

3.3 The Graph of y = a(x – h)^2

3.4 The Graph of y = a(x – h)^2 + k

Comment here …

View Video...

4. Zeros of a Quadratic Function

View Video...

5. Solving Quadratic Equations

5.1 Solving Quadratic Equation by Factoring

View Video...

5.2 Solving Quadratic Equation by Completing the Square

View Video...

5.3 Solving Quadratic Equations by Quadratic Formula

View Video...

6. The Quadratic Function Derived from Zeros of the Function

7. Problem Solving

II. POLYNOMIAL FUNCTIONS

1. Identifying Polynomials

View Video...

2. Terms and Degrees of a Polynomial

View Video...

3. Synthetic Division

View Video...

4. The Remainder Theorem

View Video...

View Video...

5. Finding Values of Polynomial Functions

6. The Factor Theorem

View Video...

7. Graph of Polynomial Functions of Degree Greater than 2

III. EXPONENTIAL AND LOGARITHMIC EQUATIONS

1. The Exponential Function

View Video...

2. The Graph of Exponential Functions f(x) = a^x where a > 1 and 0 < a < 1

View Video...

View Video...

3. Exponential Equations

View Video...

4. Inverse Function Defined

5. The Logarithmic Functions

View Video...

6. Laws of Logarithms

7. Solving Simple Logarithmic Equations

View Video...

8. Exponential Growth and Decay

UNANG MARKAHANG LAYUNIN

Pangkalahatang Layunin:

Sa katapusan ng taong ito, 80% ng mga mag-aaral ay inaasahang nagtataglay ng kahusayan, kaalaman at angkop na kamalayan sa pagsasagawa ng mapanuring paghuhusga sa kagandahan at sining ng panitikan batay na rin sa mga tanggap na pamantayan, istandard at eorya ng pamumuna (sa tulong ng akdang Rehiyonal at Asyanong nakasalin sa Filipino).

PAKSA

I. GRAMATIKA AT PAGBASA

A. PAGBASA AT PAGSUSURI SA MGA SALING AKDANG REHIYUNAL

1. Maikling Kuwentong Cebuano sa Pananaw Humanismo

View Video...

2. Sanaysay Hiligaynon sa pananaw Klasismo

View Video...

3. Sanaysay Muslim sa pananaw Formalismo

View Video...

4. Tulang Bikolano sa Pananaw Romantesismo

View Video...

5. Tulang Kapangpangan sa pananaw Romantesismo

6. Dulang Tagalog sa Pananaw Sosyolohikal

7. Maikling Kuwentong Tagalog sa pananaw Ekistensyalismo

II. EL FELIBUSTERISMO

1. Pagsusuri sa pagkapanitikan nito bilang isang Nobela

View Video...

2. Pagsusuri sa pagkapanitikan nito bilang isang Nobela

View Video...

III. ARALIN SA PAGSULAT

1. Malikhaing pagsulat ng Komposisyon- Pagsulat ng iba’t ibang Liham Pangangalakal

View Video...

UNANG MARKAHAN LAYUNIN

 

PAKSA

I. Mga Saligan ng Pag-aaral ng Ekonomiya

View Video...

A. Ang Ekonomiks Bilang Isang Agham

1. Kahulugan ng Ekonomiks

2. Ekonomiks bilang Isang Agham Panlipunan at Kaugnayan sa Ibang Disiplina

View Video...

3. Dibisyon ng Ekonomiks

4. Kahalagahan ng Ekonomiks

B. Pinagkukunang – yaman

1. Yamang – likas

2. Yamang – tao

C. Kakapusan

View Video...

D. Alokasyon

View Video...

E. Kagustuhan at Pangangailangan

View Video...

F. Pagkonsumo

View Video...

G. Produksiyon

View Video...

FIRST QUARTER OBJECTIVES

1. Know the importance of physics and technology to national development.
2. Explain ways on how energy demands and energy crises may be resolved.
3. Describe the nature and properties of light.
4. Manifest scientific thinking on nuclear radiation.

TOPICS

I. ENERGY IN SOCIETY

1. Introduction to Physics

1.1 Nature of Physics

View Video...

1.2 History of Physics

View Video...

1.3 Worldwide Applications of Physics

1.4 Filipino Scientists

View Video...

1.5 Scientific Way of Solving Problems

View Video...

2. Basic Tool in Physics

2.1 Physical Quantities and Units

View Video...

2.2 Significant Figures

View Video...

2.3 Scientific Notation

View Video...

2.4 Conversion of Units

View Video...

2.5 Relationships of Quantities

2.6 Scalars and Vectors

View Video...

3. Energy Resources

3.1 Energy Resources

View Video...

3.2 Effects of Energy use

3.3 Energy Demands and Energy Crises

View Video...

II. ENERGY IN THE ENVIRONMENT

1. Light

1.1 Nature of Light

View Video...

1.2 Photometry

View Video...

1.3 Reflection of Light

View Video...

1.4 Refraction of Light

View Video...

1.5 Other properties of Light

2. Nuclear Energy

2.1 Atomic Structure

View Video...

2.2 The Nucleus

View Video...

2.3 Radioactivity

View Video...

2.4 Nuclear Transformation

View Video...

2.5 Nuclear Reactions

View Video...

Latest Posts

Affiliate