Call Us : 032-261-8210

Grade 7

 Course Outline in Grade 7 

FIRST QUARTER OBJECTIVES

1. Discuss the local superstitious, beliefs/ways to relate to science.
2. Know the contributions of Filipino and foreign scientist.
3. Know on how to make a scientific experiment.
4. Identify the laboratory apparatus and measuring instruments.
5. Discuss the properties, classification and composition of matter.

TOPICS

I. Science and technology in our daily life

1. Superstitious or Scientific

try to commentout here

View Video...

2. Desirable qualities of a Scientists

try to commentout here

View Video...

3. Great Filipino and foreign scientist

try to commentout here

View Video...

II. Scientific Method

1. Steps in scientific method

try to commentout here

View Video...

2. Data Analysis

try to commentout here

View Video...

3. Laboratory apparatus and equipment, their uses and precautionary measures

try to commentout here

View Video...

4. Fundamental Quantities

try to commentout here

View Video...

5. Significant figures in measurements

try to commentout here

View Video...

6. Measurements and conversions of units

try to commentout here

View Video...

7. Scientific Notation

try to commentout here

View Video...

8. Masses, volumes and density of matter

try to commentout here

View Video...

III. Matter

1. Phases of matter

try to commentout here

View Video...

2. Mass and Weight

try to commentout here

View Video...

3. Size and Volume

try to commentout here

View Video...

4. Classification of Matter

4.1. Elements

try to commentout here

View Video...

4.2. Compound

try to commentout here

View Video...

4.3. Mixture

try to commentout here

View Video...

5. Composition of Matter

5.1 Molecules

try to commentout here

View Video...

5.2 Atoms

try to commentout here

View Video...

6. Changes of Matter

6.1 Physical change

try to commentout here

View Video...

6.2 Chemical change

try to commentout here

View Video...

6.3 Law of conservation of Mass and Energy

try to commentout here

View Video...

FIRST QUARTER OBJECTIVES

1. Demonstrate knowledge and skill in measurement and the use of measuring devices, conversion of units of measurement and solving real problems.
2. Describe the real number system: integers, rational numbers, irrational numbers, and real numbers.

TOPICS

I. MEASUREMENTS

1. Units of Measure

1.1. Measures of Length

try to commentout here

View Video...

1.2. Measures of Area

try to commentout here

View Video...

1.3. Measures of Mass

try to commentout here

View Video...

1.4. Measures of Capacity

try to commentout here

View Video...

try to commentout here

View Video...

1.5. Measures of Temperature

try to commentout here

View Video...

try to commentout here

View Video...

1.6. Measures of Time

try to commentout here

View Video...

1.7. Measures of an Angle

try to commentout here

View Video...

2. Application of Ratio in Measurement

try to commentout here

View Video...

II. THE REAL NUMBER LINE

1. Concept of Oppositeness

try to commentout here

View Video...

2. Ordering Integers

try to commentout here

View Video...

3. Absolute Value

try to commentout here

View Video...

try to commentout here

View Video...

4. Operations on Integers

4.1 Addition of Integers

try to commentout here

View Video...

try to commentout here

View Video...

4.2 Subtraction of Integers

try to commentout here

View Video...

try to commentout here

View Video...

try to commentout here

View Video...

4.3 Multiplication of Integers

try to commentout here

View Video...

4.4 Division of Integers

try to commentout here

View Video...

try to commentout here

View Video...

5. Translating Rational Numbers from Fractional Form into Decimal Form

try to commentout here

View Video...

6. Translating Repeating Decimals Into Fractional Form

try to commentout here

View Video...

try to commentout here

View Video...

7. Increasing/Decreasing Order

try to commentout here

View Video...

8. Operations on Fractions and Mixed Numbers

8.1 Addition of Fractions and Mixed Numbers

try to commentout here

View Video...

try to commentout here

View Video...

8.2 Subtraction of Fractions and Mixed Numbers

try to commentout here

View Video...

8.3 Multiplication and Division of Fractions

try to commentout here

View Video...

9. Operations on Decimals

9.1 Addition of Decimals

try to commentout here

View Video...

9.2 Subtraction of Decimals

try to commentout here

View Video...

9.3 Multiplication of Decimals

try to commentout here

View Video...

9.4 Division of Decimals

try to commentout here

View Video...

10. Approximating the Square Root of a Number

try to commentout here

View Video...

try to commentout here

View Video...

UNANG MARKAHAN LAYUNIN

Pangkalahatang Layunin:

Sa pagtatapos ng kursong ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang magkaroon ng sapat na kasanayan at kaalamang magamit nang wasto ang mga angkop na istrukturang gramatikal sa isang iskolarling pakikipagtalastasan sa tulong ng mapanuring pagbasa ng iba’t ibang uri ng teksto.

MGA PAKSA

I. GRAMATIKA AT PAGBASA

A. Agham at kapaligiran

1. Tekstong Informativ

2. Panghihiram ng salita

B. Paglalakbay at Kultura

1. Tekstong Narativ (Kuwento)

2. Mga Ponema ng Filipino

C. Pamahalaan at mga Batas

1. Tekstong Ekspositori

2. Salitang may Diptonggo at Klaster

D. Relihiyon at Kasaysayan

1. Tekstong Narativ (Report)

2. Pares-Minimal sa Filipino

E. Edukasyon at kasaysayan

1. Tekstong Informativ (Report)

2. Pagbubuo ng mga salita mula sa Punong salita (Paglalapi, Pag-uulit, Pagtatambal)

F. Pakikipagkalakalan at Kabuhayan

1. Tekstong Informativ (Explanation)

2. Uri ng pangungusap ayon sa layon (Naglalarawan, Nagsasalaysay, Naglalahad,Nangangatwiran)

G. Pag-aalsa ayon sa Kolonyalismo

1. Tekstong Informativ (Description)

2. Uri ng Pangungusap ayon sa Balangkas (Payak, Tambalan, Hugnayan, Langkapan)

H. IBONG ADARNA

1. Mapanuring pagbasa sa Ibong Adarna

I. ARALIN SA PAGSULAT

1. Malikhaing Pagsulat ng Komposisyon (Pagsulat ng Tambuhay)

UNANG MARKAHAN LAYUNIN

I. Ang Pag-aaral ng Kasaysayan

try to commentout here

View Video...

A. Kahulugan at Batayan ng Kasaysayan ng Pilipinas

B. Kahalagahan ng Kasaysayan

C. Kaugnayan ng Kasaysayan sa Iba Pang Displinang Panlipunan

II. Ang Simula ng Bansa

try to commentout here

View Video...

A. Heograpiyang Pisikal at Kasaysayan ng Pilipinas

1. Mga Teorya tungkol sa pinagmulan ng Kapuluan

2. Pambansang Teritoryo

3. Katangiang Pisikal

B. Yamang – tao

try to commentout here

View Video...

C. Sinaunang Pamayanan

try to commentout here

View Video...

D. Pagdating at Paglaganap ng Islam

try to commentout here

View Video...

E. Pakikipag-ugnayan sa iba Pang Bansang Asyano

try to commentout here

View Video...

III. Paglinang sa Kamalayang Pilipino

A. Kolonisasyon at ebanghelisasyon

1. Ang Pagdating ng mga Kastila

try to commentout here

View Video...

B. Konsolidasyon at Integrasyon

try to commentout here

View Video...

1. Patakarang Kolonyal

try to commentout here

View Video...

2. Pamahalaang Kolonyal

try to commentout here

View Video...

C. Reaksiyon ng mga Pilipino Laban sa kolonyalismo

try to commentout here

View Video...

D. Pilipino Laban sa Ibang Dayuhan

UNANG MARKAHANG LAYUNIN

1. Malaman ang material at spiritual na dimension ng tao

2. Malaman ang kalikasamn ng tao

3. Malaman ang mga layunin ng tao

4. Malaman ang kaibahan ng tao sa ibang nilalang

I. Kalikasan ng Tao

1. Paniniwala ng paglikha ng tao

2. Material at ispiritual na dimension ng tao

3. Kaibahan ng tao sa ibang nilalang

4. Intellect at will

5. Konsyensya: Kahulugan, kalikasan at uri

6. Tao bilang nilikhang may dignidad

7. Layunin ng tao sa buhay

7.1 Sa pag-unlad ng sarili

7.2 Pag-iingat ng kapaligiran

7.3 Paglingkud sa kapwa at Dios

8. Kilos at gawi ng taong may dangal

9. Gawaing mataguyod ng kaganapan ng pagkatao

try to commentout here

View Video...

A. Kahulugan at Batayan ng Kasaysayan ng Pilipinas
B. Kahalagahan ng Kasaysayan
C. Kaugnayan ng Kasaysayan sa Iba Pang Displinang Panlipunan

II. Ang Simula ng Bansa

try to commentout here

View Video...

A. Heograpiyang Pisikal at Kasaysayan ng Pilipinas

1. Mga Teorya tungkol sa pinagmulan ng Kapuluan
2. Pambansang Teritoryo
3. Katangiang Pisikal

B. Yamang – tao

try to commentout here

View Video...

C. Sinaunang Pamayanan

try to commentout here

View Video...

D. Pagdating at Paglaganap ng Islam

try to commentout here

View Video...

E. Pakikipag-ugnayan sa iba Pang Bansang Asyano

try to commentout here

View Video...

III. Paglinang sa Kamalayang Pilipino

A. Kolonisasyon at ebanghelisasyon

1. Ang Pagdating ng mga Kastila

try to commentout here

View Video...

B. Konsolidasyon at Integrasyon

try to commentout here

View Video...

1. Patakarang Kolonyal

try to commentout here

View Video...

2. Pamahalaang Kolonyal

try to commentout here

View Video...

C. Reaksiyon ng mga Pilipino Laban sa kolonyalismo

try to commentout here

View Video...

D. Pilipino Laban sa Ibang Dayuhan

REFERENCES:

 • BOOKS
  • Tolentino, et.al. Sulyap sa Kasaysayan ng Pilipinas. 2007
  • Camagay, M. et.al. Kasaysayan at Pamahalaan ng Pilipinas. 2004
  • Rodeo, S. et.al. Exodo ng Sambayanang Pilipino. 2007
  • Dr. Leuterio Florida. Kasaysayan ng Pilipinas. 2002
  • Antonio, Eleanor et.al. Turning Points I. 2007
 • Websites/Videos: www.youtube.com

try to commentout here

View Video...

Latest Posts

Affiliate